Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

https://www.motivaciotextil.hu/

hatályos: 2022.09.09.

 

  TARTALOMJEGYZÉK

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

{       Köszöntő

{       Az Eladó adatai, elérhetőségei

{       A tárhelyszolgáltató adatai

{       Fogalmak

{       Vonatkozó jogszabályok

{       Az ÁSZF hatálya, elfogadása

{       A szerződés nyelve és formája

{       A számlázás

{       Az árak, és a hibás ár

{       Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

{       Fogyasztóvédelmi eljárás

{       Bírósági eljárás

{       Békéltető testületi eljárás

{       A területileg illetékes békéltető testületek listája

{       Online vitarendezés

{       A digitális adatforgalom működése, műszaki védelem

{       A termékre vonatkozó tájékoztatás

{       Felelősség az adatbeviteli hibákért

{       A webshop használata

{       Fizetési módok

{       Átvételi módok és díjak

{       Teljesítés

{       Jogfenntartás

{       Szerzői jogok

  FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

{       Elállási jog

{       Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, csereigény

  ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

 

KÖSZÖNTŐ

Üdvözöljük webshopunkban és köszönjük, hogy vásárlásával megtisztel minket a bizalmával.

Ha az Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, vagy a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén!

A webáruház üzemeltetője, Bálint Szabolcs Józsefné EV, a hatályos rendeletek és jogszabályok betartásával végzi internetes kiskereskedelmi tevékenységét.

 

AZ ELADÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

NévBálint Szabolcs Józsefné EV

Székhely: 4028 Debrecen, Hadházi út 115.

Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 115.

Átvételi cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 115.

Nyilvántartásba vevő szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nyilvántartási szám: 57528265

Adószám: 72567267-1-29

Képviselő neve: Bálint Szabolcsné

Telefon: +36 52 422 847, +36 20 9741 563

E-mail: info@motivaciotextil.com

Weboldal: https://motivaciotextil.hu

Bankszámlaszám: ERSTE BANK 11600006-00000000-99575487

IBAN: HU10116000060000000099575487

SWIFT: GIBAHUHB

 

A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: UNAS Online KFT.

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Elérhetőség: unas@unas.hu

Weboldal: https://unas.hu/

 

FOGALMAK:

Felek: az Eladó (Bálint Szabolcs Józsefné EV) és a Vevő.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelyben az egyik fél fogyasztónak minősül.

Honlap: Bálint Szabolcs Józsefné EV által finanszírozott, és üzemeltetett jelen weboldal, ami a szerződés megkötésére szolgál.

Jótállás: a fogyasztói szerződés a PTK szerinti jótállás a szerződés teljesítéséért, melyet a vállalkozás a jogszabályi kötelezettségén kötelezően, vagy önként vállal, és a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Szerződés: a weboldal segítségével létrejövő szerződés a felek között.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, mely alkalmazásával elkerülhető a felek személyes jelenléte, de alkalmas a szerződési nyilatkozat megtételére.

Távollévők között kötött szerződés: távértékesítési rendszerben megkötött, olyan fogyasztói szerződés, mely a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközzel valósul meg.

Termék: a weboldal szortimentjében megtalálható, értékesítésre kínált ingóság, mely a szerződés tárgya lehet.

Vállalkozás: a szakmája, foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró egyén.

Vevő: a weboldalon szerződést kötő személy.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és kiemelten az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

{- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

{- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

{- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

{- 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

{- 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

{- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

{- 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

{- 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

{- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

{- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS ELFOGADÁSA

A felek között létrejövő szerződés tartalmi elemeit az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. Tartalmazza a Fogyasztó, és az Eladó jogait, kötelezettségeit, a szerződés megkötésének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási-, és fizetési feltételeket, az elállási jog gyakorlásának feltételeit, illetve a felelősségi szabályokat.

A megrendelés véglegesítése előtt nyilatkoznia szükséges, hogy megismerte a hatályos ÁSZF rendelkezéseit.

A webshop használatához szükséges technikai segédletet, melyet az ÁSZF nem tartalmaz, megtalálja a weboldalunkon.

Ha az ÁSZF valamely része jogilag hiányos, vagy nem érvényes, abban esetben a továbbiak érvényben maradnak. A kifogásolt részre a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.

 

A SZERZŐDÉS NYELVE ÉS FORMÁJA

A szerződés magyar nyelven jön létre, és nem minősül írásba foglalt szerződésnek, mert az Eladónál nem kerül iktatásra.

 

A SZÁMLÁZÁS

Az eladó számlázóprogrammal kiállított számlát biztosít. A számla a csomagban kap helyett.

 

AZ ÁRAK ÉS A HIBÁS ÁR

Az árak magyar forintban értendőek, és -AAM vállalkozásként- 0 % ÁFA-t tartalmaznak.

Az Eladó fenntartja a jogot az árak módosítására, de ez nem lehetséges a már megkötött szerződések esetén. Ha hibás árfeltüntetés történt az Eladó részéről, és a termékre megrendelés érkezett, de a szerződéskötés még nem történt, akkor az „Eljárás hibás ár” pont lép életbe.

Egyértelműen hibásan került feltüntetésre az ár, ha az ár 0 azaz nulla Forint, vagy az árkedvezménnyel csökkentett, de a kedvezmény matematikai összege nem egyezik a megjelölt kedvezményes százalék mértékével (pl 1.000 Ft-os termék – 20 % engedmény, és az akciós árnál 200 Ft szerepel).

Hibás ár esetén a vevőnek lehetősége van valós áron megvásárolnia a terméket, vagy jogkövetkezmény nélkül lemondhatja a megrendelését.

 

PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Fogyasztó a termékkel, vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbiak szerint nyilatkoztathatja ki:

Székhely/ levelezési cím/ átvételi cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 115. Időpont-egyeztetés szükséges.

Telefon: + 36 20 9741 563, + 52 422 847.

Webshop: https://www.motivaciotextil.hu

Email: info@motivaciotextil.com

A Fogyasztó szóban és írásban is élhet panaszával.

Szóbeli panasz esetén az Eladó megvizsgálja a problémát, és lehetőség szerint azonnal megoldani köteles. Ha a javasolt megoldással a Fogyasztó nem ért egyet, vagy nem lehetséges a panasz azonnali kivizsgálása, akkor a vevő jegyzőkönyvet köteles felvenni, és annak egy példányát a Fogyasztónak átadni/eljuttatni felelős. Az Eladónak 30 nap áll rendelkezésére a probléma elhárítására.

Ha a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközön keresztül történt meg a panaszfelvétel, szintén 30 napja van az Eladónak, hogy a dokumentumot, a megoldási javaslattal együtt eljuttassa a Fogyasztó részére.

Telefonon történő panasz esetén egyedi azonosítószámot is kell biztosítani a fogyasztó részére.

Írásbeli panasz történhet levélben, emailben, vagy személyesen beírva a vásárlók könyvébe.

A panaszra a vállalkozásnak 30 napon belül kell írásban reagálnia. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt csak törvény állapíthat meg.

Panaszelutasítás estén, az Eladó a döntését indokolni köteles.

Bejegyzés a vásárlók könyvébe: a vásárlók könyve elérhető az eladó székhelyén. A megtett bejegyzésekre az eladó 30 napon belül írásban válaszol.

 A panaszról felvett jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei:

a Fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszt tartalmazó jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azokat az ellenőrző hatóságok kérésére be kell mutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell térnie, hogy a vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Ha a jogvita eredménytelenül zárul, a Fogyasztó az alábbi jogérvényesítési lehetőségek közül választhat.

 

FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS

Ha a Fogyasztó a fogyasztói jogainak megsértését, csorbulását érzi, jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. A panasz megvizsgálása után a hatóság dönt az eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/.

 

BIRÓSÁGI ELJÁRÁS

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint a Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, polgári eljárás keretében.

BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI ELJÁRÁS

A Fogyasztó az Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Ha az Eladó a fogyasztói panaszt elutasítja, úgy a vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a felek megkíséreljék a vitás ügy rendezését. Az eljárásra, a Fogysztó kérelme alapján, az illetékes testület helyett, a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület is lehet illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli,
a békéltető testület felhívására
válaszirat megküldési kötelezettsége, és a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettsége van.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén, a vállalkozások jogsértő magatartása miatt kötelező bírságkiszabás alkalmazandó. A bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség, és kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület célja a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata az egyezség létrehozása a felek között, vagy ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület kérésre tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban, mind az Ügyfél, mind az Eladó részére.

A békéltető testület eljárása mindenesetben a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet írásban kell benyújtani, mely iktatásra és tárolásra kerül.

A kérelemnek tartalmaznia kell

{a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,-

{- a Fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

{ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

{a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

{- a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

{a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

{a testület döntésére irányuló indítványt,

{a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így főleg a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A TERÜLETILEG ILLETÉKES BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LISTÁJA: 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

ONLINE VITARENDEZÉS

A https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU weboldalon talál-ható platform az online kereskedelemben felmerült jogviták megoldására szolgál. Kérelem alapján indul az eljárás, és elkerülhetővé teszi a probléma rendezésében a biróság kihagyását.

 

 

A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELEM

A weboldal biztonságos, biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. A webhelyen keresztülmenő adatforgalom privát, de akkor is legyen körültekintő az információk megosztásánál, ha látja ezt az ikont Lakat. A címsávban tudja ellenőrizni, hogy valóban azon a webhelyen tartózkodik-e, amelyet meg szeretett volna nyitni.

Ha HTTPS-t (biztonságos kapcsolatot) használó webhelyet nyit meg, a webhely szervere tanúsítvánnyal igazolja a webhely azonosságát a böngészők (például a Chrome) előtt. Bárki létrehozhat tanúsítványt, bármilyen webhelyként feltüntetve magát.

Az Ön internetes biztonsága érdekében a Chrome csak megbízható szervezetektől származó tanúsítványokat fogad el a webhelyektől.

A weboldalon megjelenését biztosító szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.

A folyamatos működés biztosításáért rendszeresen biztonsági mentés készül a weboldal teljes adattartalmáról.

A weboldalon  megjelenő adatok MSSQL és MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

 

A TERMÉKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az áruházban található termékek lényeges tulajdonságairól a termékeknél található leírásokban lehet tájékozódni. A termékek leírását a gyártók bocsátották rendelkezésre, az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója-, illetve a gyártója a felelős.

 

FELELŐSSÉG AZ ADATBEVITELI HIBÁKÉRT

A megrendelés elküldése elött a Fogyasztónak folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. A megadott adatok alapján történik a szállítás, a számlázás, és a megrendelés összeállítása, így különösen fontos, hogy a megadott adatok valósak legyenek.

Hibás e-mail cím, telefonszám, szállítási cím a szerződés megvalósulását eredményezheti.

 

A WEBSHOP HASZNÁLATA

A webshop használata lehetséges regisztrációval, illetve regisztráció nélkül is. A regisztrált vásárlók felhasználói fiókot nyitnak, melyben nyomon követhetik a tevékenységüket.

VÁLOGATÁS, A TERMÉK KIVÁLASZTÁSA:

A webáruház termékkínálata igen széleskörű, lakástextil-, és azokkal kapcsolatos termékekből áll. Az áruházban található termékek leírását a gyártók bocsátották rendelkezésre, az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója-, illetve a gyártója a felelős. Amennyiben úgy véli, hogy egy termék leírása nem felel meg a valóságnak, vagy bármiben is eltér attól, kérjük, haladéktalanul írjon nekünk, emailban jelezze a info@motivaciotextil.com elérhetőségen,  hogy a hibát korrigálni tudjuk.
Webáruházunkban csak új termékeket értékesítünk, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciát biztosítunk rájuk! Ön, mint látogató, korlátlanul böngészhet a termékek között, megtekintheti azok árait, képeit és leírását.

A TERMÉK KOSÁRBA HELYEZÉSE ÉS A KOSÁR MEGTEKINTÉSE: a kiválasztott terméket a kosár ikonra vagy a Kosárba feliratra kattintva tudja a kosárba helyezni. A kosárba helyezéssel még nem keletkezik vásárlási-, és fizetési kötelezettsége. A kosárba korlátlanul helyezhet terméket, de ez nem jelenti a termék foglalását, így a vásárlási folyamat befejezéséig a termék elfogyhat.

A kosárban lévő termékeket a kosár ikonra kattintva tudja ellenőrizni. A kosár tartalma itt módosítható, eltávolítható, törölhető. Ha befejezte a válogatást, és szeretné elküldeni a megrendelést, kattintson a Megrendelés gombra.

A VÁSÁRLÓI ADATOK MEGADÁSA ÉS A MEGRENDELÉS MÓDOSITÁSAe: a  Megrendelés gomb lenyomása után két felugró panelt fog látni. Itt el kell döntenie, hogy regisztrációval, vagy regisztráció nélkül kíván-e vásárolni.

A már regisztrált vásárlónak be kell lépni a Belépés gombbal az email-cím, és a jelszó megadásával, majd a kosár ikonra kattintva jut el a kosár oldalra. Ha rendben találja a kosár tartalmát a Tovább a pénztárba gombot kell választani. A szállítási cím elfogadása után, a szállítás-, majd a fizetés módját kell kiválasztani. A következő szakasz az összegzés oldala, ahová a Tovább az összességhez gomb vezet. Amennyiben rendben találja a kosarát, a Megrendel gomb megnyomásával tudja elküldeni a megrendelését. A Megrendel gomb megnyomása után a megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, amennyiben az Eladó 48 órán belül visszaigazolja az ajánlatát. Amennyiben 48 órán belül nem történik meg a visszaigazolás, a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A megrendelő felelőssége a szabad tárhely biztosítása, hogy a visszaigazolást fogadni tudja.

A regisztrálni nem kívánó vásárló: a Regisztráció nélkül vásárolok gomb lenyomása után megadhatja a nevét, telefonszámát a számlázási címét, és az email címét. A Tovább gombra kattintva kiválaszthatja a fizetési-, és a szállítási módot. A Tovább gomb ismételt megnyomásával véglegesítheti a megrendelését. Az ellenőrzés során már a teljes végösszeget látja. A megrendelésén itt is tud módosítani. Amennyiben rendben találja a kosarát, a Megrendel gomb megnyomásával tudja elküldeni a megrendelését. A Megrendel gomb megnyomása után a megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, amennyiben az Eladó 48 órán belül visszaigazolja az ajánlatát. Amennyiben 48 órán belül nem történik meg a visszaigazolás, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A Megrendelő felelőssége a szabad tárhely biztosítása, hogy a visszaigazolást fogadni tudja.

A rendelés felvétele és megvalósulása: a rendelésfelvétel a webáruházban 0-24 óráig folyamatosan történik. A rendelések feldolgozása két fázisban történik.

Az első fázisban egy automata visszaigazoló emailt kap, ami igazolja, hogy a megrendelése beérkezett hozzánk, de ez nem minősül az ajánlata elfogadásának. Ha ebben az emailben javítandó adatokat észlel, kérjük, hogy a lehető leghamarabb jelezze felénk.

A második fázisban megkapja a visszaigazolásunkat, a szerződés létrejött. 

A rendelés minimális nettó értéke 2000 Ft.

 

FIZETÉSI MÓDOK

Webáruházunkban többféle fizetési mód közül is választhat.

Készpénzes fizetés esetén értesítést küldünk, hogy a csomag elkészült, átvehető.

Előreutalás esetén értesítést küldünk, hogy a csomag elkészült, és az utalás indítható.

Utánvétel esetén a csomag átvételekor fizet készpénzzel, vagy bankkártyával. Automatánál az utánvét összegét csak bankkártyával lehet rendezni, személyes átvétel esetén lehetséges, hogy csak készpénzzel tud fizetni. 

Utánvét kezelési dijak: https://www.motivaciotextil.hu/szallitas_6

 

ÁTVÉTELI MÓDOK ÉS DÍJAK

Személyes átvétel az átvételi címen, előzetes időpont-egyeztetés után. Elérhetősége:

4028 Debrecen, Hadházi út 115.

+ 36 52 422 847, + 36 20 9741 563

info@motivaciotextil.com

Az átvétel díjmentes.

FOXPOST Automata: a kiválasztott FOXPOST automatában vehető át a küldemény, melyről a cimzett SMS-ben kap tájékoztatást. A küldemény átvételére 3 munkanap áll rendelkezésre. 

A szállitási költség https://www.motivaciotextil.hu/szallitas_6

Csomagfeladás hetente csak pár alkalommal történik. 

Csomagkövetés: https://www.foxpost.hu/csomagkovetes/

Fuvar.hu - futárszolgálat - házhozszállitás: a futár a címzett ajtajáig viszi a csomagot. A küldemények kiszállítása munkanapokon 8:00 - 17:00 között történik, a megadott 2 órás időintervallumon belül. 

A szállitási költség https://www.motivaciotextil.hu/szallitas_6

Csomagfeladás hetente csak pár alkalommal történik.

Csomagkövetés: https://fuvar.hu/tracking

Fuvar.hu - MPL Csomagautomata / Postapont: a kiválasztott automatában, vagy postán vehető át a küldemény, melyről a cimzett SMS-ben kap tájékoztatást. 

A szállitási költség https://www.motivaciotextil.hu/szallitas_6

Csomagfeladás hetente csak pár alkalommal történik. 

Csomagkövetés: https://fuvar.hu/tracking

GLS házhozszállitás: a futár a címzett ajtajáig viszi a csomagot.

A küldemények kiszállítása munkanapokon 8:00 - 17:00 között történik, a megadott 2 órás időintervallumon belül.

A szállitási költség https://www.motivaciotextil.hu/szallitas_6

Csomagfeladás hetente csak pár alkalommal történik.

Csomagkövetés: https://gls-group.com/HU/hu/csomagkovetes.

GLS Csomagautomata és GLS Csomagpont: a kiválasztott automatában, vagy ponton vehető át a küldemény, melyről a cimzett SMS-ben kap tájékoztatást.

Automatánál csak bankkártyával lehet fizetni.

Csomagponton nem mindenhol lehetséges a bankkártyás fizetés.

A szállitási költség https://www.motivaciotextil.hu/szallitas_6

Csomagfeladás hetente csak pár alkalommal történik. 

Csomagkövetés: https://gls-group.com/HU/hu/csomagkovetes.

Nemzetközi szállítás: a külföldről beérkező megrendeléseket kizárólag előre utalással tudjuk teljesíteni!

A pontos szállítási költség meghatározásához előzetes egyeztetés szükséges.

Csomagkövetés: https://gls-group.com/HU/hu/csomagkovetes.

 

TELJESÍTÉS

Alapesetben 1-3 munkanap, beszerzendő termékek esetén 1-14 munkanap, de az általános teljesítés a visszaigazolástól számított maximum 30 nap. Ha egy termékre várakozni kell az Eladó tájékoztatja a Vevőt.

 

JOGFENNTARTÁS

Amennyiben Ön korábban már rendelt terméket, de annak átvételét megtagadta, kivéve ha elállási jogával élt, akkor az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előrefizetéséhez köti. Ha az összeg nem kerül teljes mértékben kifizetésre az Eladó visszatartja a csomagot, az összeg kiegészítéséig.

 

KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS

A weboldalt szabadon használhatják az  Európai Unió vásárlói. A hatályos ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek átvételét és kiszállítását.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is a hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a Fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv. Eladó nem köteles idegennyelven kommunikálni a Megrendelővel.

Eladó nem köteles megfelelni a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, és nem kötelezhető arra, hogy erre felhívja a Megrendelő figyelmét.

Az árak -AAM vállalkozásként- 0 % ÁFA-t tartalmaznak.

Vásárló a hatályos ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A megrendelés ellenértékének kifizetése minden esetben magyar forintban (HUF) történik. Személyes átvétel esetén készpénzben, vagy előreutalással. Belföldi címre történő csomagküldés esetén előreutalással, vagy utánvétellel. Külföldi cím esetén csomagot csak az előreutalás teljesítése után küldjük. Amennyiben a megrendelés végösszege nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a megrendelést visszatartja, és a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárló figyelmét.

 

SZERZŐI JOGOK

Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról alapján a weboldal szerzői műnek minősül, így az szerzői védelem alatt áll. Így, tilos a weboldalon található megoldások, programok felhasználása, illetve olyan, idegen alkalmazás használata, mellyel a weboldal tartalma, működése módosítható. A weboldalon található képek és szöveges elemek felhasználása, csak a weboldal jogtulajdonosának a MOTIVÁCIÓ BT-nek az írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

 

AZ ELÁLLÁSI JOG

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga, de az indokolás nélküli elállási joggal csak a Fogyasztónak minősülő vevő élhet (a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint Fogyasztó csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevé-kenysége körén kívül eljáró természetes személy lehet), így a jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja: egy termék, vagy több termék adásvételére irányuló szerződés esetén is. Egy termék esetén legkésőbb az átvételtől számított 14 napon belül van rá lehetőség, több termék, vagy szakaszos szállítás esetén az utolsó termék átvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó a jogával. Az elállási jog gyakorlásához nem szükséges megvárni a kikézbesítést, az elállási jogával a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is élhet.
Az elállást nyilatkozattal kell kifejezni az Eladó részére.

A Fogyasztó az elállási-, vagy felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. Vita esetén, ennek bizonyítása a Fogyasztó felelőssége. Az Eladó elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztónak, hogy tudomása van az elállási szándékról.

Az Eladó vállalja, hogy a Fogyasztó elállása vagy felmondása esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti, a Fogyasztó által igénybevett fizetési móddal megegyező módon, a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Fogyasztó máshogy is kérheti a visszatérítést, de többletköltség nem terhelheti. A visszatérítendő szállítási költség csak a választott szállítási mód díjáig kerül megtérítésre. Ha a Fogyasztó ettől drágább szolgáltatást vesz igénybe, akkor a többletköltség őt terheli.

Az Eladó visszatartja az összeget, a termék beérkezéséig, vagy a Fogyasztó igazolásáig, hogy a terméket visszaküldte, és még folyamatban van a beszállítás. Utánvétellel, vagy portósan küldött termékeket nem veszünk át.

Az Eladó jogosult a visszaküldött terméket átvizsgálni, a Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Elállási nyilatkozat dokumentumunkat megtalálja a automata visszaigazoló emailünkben csatolmányként, vagy ennek a dokumentumnak a végén.

 

1A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG ALÓLI KIVÉTELEK

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, CSEREIGÉNY

Termékhiba esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igény vagy termékszavatossági igény érvényesíthető. Csak az egyik, nem lehet párhuzamosan mindkettőt megindítani, de jogos termékszavatossági igény esetén, a kicserélt termékre, vagy javított részére vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártó szemben még gyakorolható. A jótállás a kellékszavatosság, és a termékszavatosság mellet érvényesül. A jótállásnál könnyebb a bizonyítás az Eladóval szemben.

A KELLÉKSZAVATOSSÁG

A PTK szerint az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igény érvényesíthető, kérhető kijavítás, vagy a termék kicserélése, kivéve ha az igény teljesítése megvalósíthatatlan, vagy az Eladó számára ez aránytalan többletköltséggel járna, más igény teljesítéséhez képest. Ha  a javítás, vagy a csere nem kérhető, vagy nem megfelelő a felek számára, kérhető árleszállítás, saját költségen történő javíttatás, vagy elállhat a szerződéstől. A kiválasztott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, ha ez indokolt, vagy az Eladó okot adott rá.

A kellékszavatossági igény bejelentésére a hiba felfedezésétől számított két hónap áll rendelkezésre. A szerződés teljesítésétől számítva két év elteltével a kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetőek. A teljesítést követő hat hónapon belül az igény érvényesítésének, azon kivűl hogy igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta, nincs további feltétele. A teljesítést követő hat hónapon túl, viszont muszáj igazolnia, hogy a hiba, már a teljesítéskor is adott volt.

A TERMÉKSZAVATOSSÁG

Termékszavatossági igényként a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető. Hibás a termék, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor előírt minőségi követelményeknek vagy nélkülözi a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokat. A hibát a panaszosnak kell bizonyítania. A termékszavatossági jog kizárólag két évig érvényesíthető, a gyártó általi forgalombahozatal időpontjától. Az igény a gyártóval, vagy a forgalmazóval (Eladó) szemben érvényesíthető. A gyártó mentesül a kötelezettsége alól, ha:

nem üzleti tevékenység közben gyártotta, vagy forgalmazta a terméket, vagy

a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető a hiba a tudomány és a technika akkori állása szerint, vagy

- jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered a hiba.

A JÓTÁLLÁS

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja2:

1. § *  (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

2. § (1) *  A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.

(2) *  A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

(3) *  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

(4) *  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

3. § (1) *  A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(3) *  A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a) a vállalkozás nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,

c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

f) *  az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,

g) *  a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

(4) *  A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

(5) *  A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

(6) *  Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani.

4. § *  (1) *  A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

5. § (1) *  A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(3) *  Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

(4) *  Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

(5) *  Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

(6) *  Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

(7) *  Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

(8) *  Az (5)-(7) bekezdés előírásai az 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

(2) *  Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

7. § *  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7/A. § *  E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó.

7/B. § *  (1) *  A 2-7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.

(2) * 

9. § *  E rendelet 7/A. §-a a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjának való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epilátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett;

30. *  nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;

31. *  árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;

32. *  kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;

33. *  garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;

34. *  zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;

35. *  napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

36. *  játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;

37. *  külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

Főszabályként kijavítás, kicserélés, vagy visszatérítési igény érvényesíthető az Eladóval szemben. A javításra vonatkozó igény az Eladó székhelyén, átvételi címén, vagy a jótállási jegyen feltüntetett szervizben is érvényesíthető.

A fenti, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint a jótállási igény az alábbi érték és idő szerint érvényesíthető:
- min.10 000 HUF – max  100 000 HUF - egy év időtartam,
- min 100 000 HUF - max 250 000 HUF - két év időtartam,
- min 250 000 HUF - három év időtartam  áll rendelkezésre.

A megjelölt időintervallum a termék átvételekor vagy üzembehelyezésével indul. Ha az üzembehelyezés hat hónapon túl valósul meg az átvételtől számítva, akkor a termék átvételének a napja lesz a kezdő dátum.

A javítás során az Eladónak igyekezni kell a 15 napon belüli eredményes javításra. A 15 nap az átvétel napjával indul. 15 napon túl az Eladónak tájékoztatási kötelezettsége van a javítás, vagy a csere várható időpontjáról. A tájékoztatás, hagyományosan és elektronikusan is történhet. Ha 30 napon belül nem javítható a termék, a felek megegyezhetnek egy későbbi dátumban a javításra vonatkozóan, vagy az Eladó kicseréli a terméket. Ha a csere sem megoldható akkor az eredeti számlán/nyugtán szereplő összeget nyolc napon belül megtéríti az Eladó. A felek megegyezhetnek a vételár arányos leszállításában is (PTK 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja). Az Eladó nem csorbíthatja a kötelező jótállás szabályait, de önként biztosíthat további előnyöket. Az Eladó mentesül a jótállási kötelezettsége, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

CSEREIGÉNY

Webáruházból történő vásárlás esetén a három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni. Ebben az esetben az Eladónak úgy kell a kifogást kezelnie, hogy a termék már az átvételkor is hibás volt, és ki kell azt cserélnie.

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

A motivaciotextil webáruház részére. Adatai:

Bálint Szabolcs Józsefné EV

4028 DEBRECEN, Hadházi út 115.

info@motivaciotextil.com

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

A megrendelés száma: ...........................................................................................

A szerződéskötés ideje: ..........................................................................................

Az átvétel ideje: ......................................................................................................

A fogyasztó neve: ...................................................................................................

A fogyasztó címe: ...................................................................................................

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni:

.................................................................................................................................

 

A fogyasztó aláírása (csak papíron tett nyilatkozat esetén):

..............................................................

 

Kelt:

 

 

 

 


1. Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

2. Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor

Az oldal tetejére